Novariet 20

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVARIET B.V.,
gevestigd te Stadskanaal,
gedeponeerd op 11 februari 2016
bij de Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem)
onder nummer 12/2016
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Novariet B.V., hierna te
noemen: Novariet, en een koper, waarop Novariet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover
van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2. Aanbiedingen; opdrachten
2.1 De door Novariet uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven.
2.2 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.3 De inhoud van de website, folders, drukwerken, bouwkundige principedetails e.d. van Novariet bindt
Novariet niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe
prijsnotering van Novariet stelt de voorgaande buiten werking.
2.4 Koper stemt ermee in dat Novariet digitaal met hem en met derden communiceert.
Artikel 3. Levering; levertijd; deelleveringen
3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek, waaronder wordt verstaan het
bedrijfsterrein van Novariet. Wanneer als leveringsconditie één van de “Incoterms” is overeengekomen,
zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
3.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij
niet-tijdige levering dient koper Novariet derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3.3 Het is Novariet toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Novariet bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 4. Eisen en normen
Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Novariet er verantwoordelijk voor dat de
te leveren zaken voldoen aan de eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land
waar de zaken moeten worden gebruikt, indien vóór het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in dat land
en van de daar geldende eisen en normen uitdrukkelijk en schriftelijk melding is gemaakt aan Novariet. Ook alle
andere eisen die door koper aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normale eisen,
dienen bij het sluiten van de overeenkomst door koper uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Novariet blijft eigenaar van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te
leveren zaken totdat koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is
nagekomen. Indien Novariet krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te
verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van Novariet totdat koper ook de
vorderingen van Novariet betreffende de tegenprestatie(s) terzake daarvan volledig heeft voldaan.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Novariet op koper verkrijgt wegens nietnakoming door koper van zodanige overeenkomst(en).
5.2 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen
van koper bevinden, behoudt Novariet zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als
bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid voor vorderingen die Novariet uit welken hoofde dan
ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van
door Novariet geleverde zaken die door of in opdracht van koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor
Novariet haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
5.3 Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is
2
Novariet gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de
zaken voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle
medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per
dag.
Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen
6.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of
het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, waaronder tevens moet worden begrepen: of de
juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit en kwaliteit
overeenstemmen met het overeengekomene.
6.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient koper binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan Novariet
te melden.
6.3 Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen twee werkdagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijs
hadden behoren te zijn ontdekt, schriftelijk aan Novariet te melden.
6.4 Ook indien koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken
bestaan.
6.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Novariet worden geretourneerd.
Artikel 7. Garantie
7.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen garandeert Novariet dat door haar geleverde zaken
ten behoeve van de applicatie van een kunststof rieten dakbedekking, vrij zijn van ontwerp-, materiaalen fabricagefouten gedurende een periode van tien jaar vanaf de factuurdatum, onder de hierna
genoemde voorwaarden.
7.2 In geval van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout kan Novariet ervoor kiezen om de zaak te
vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van
de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Novariet.
7.3 Voor de zaken bedoeld in lid 1 van dit artikel in de aardkleur 50 geel/grijs garandeert Novariet, onder de
voorwaarde dat sprake is van klimatologische omstandigheden zoals beschreven in de volgende zin,
dat de kleur ingeval van blootstelling aan de buitenlucht gedurende een periode van vijf jaar praktisch
onveranderd blijft, hetgeen inhoudt dat sprake is van een kleurverandering van niet meer dan 3-2 op de
grijsschaal volgens ISO-norm 105 A02. De garantie met betrekking tot de kleur als genoemd in de
vorige zin is beperkt tot de gematigde klimaatzone in Europa, waarvan sprake is als de jaarlijkse
zonne-energie op een horizontaal vlak minder is dan 5 GJ/m² en de gemiddelde temperatuur van de
warmste maand lager is dan 22 Co
. Het voorgaande laat onverlet dat sprake kan zijn van optische
kleurverandering als gevolg van vervuiling.
7.4 De garantie geldt niet en Novariet is niet aansprakelijk indien schade het gevolg is van een onjuiste
behandeling en/of applicatie van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken.
Overigens geldt de garantie niet en is Novariet niet aansprakelijk in onder meer de volgende gevallen:

 • deelapplicaties met natuurlijke grondstoffen en/of – materialen (zoals natuurlijk riet);
 • applicaties op een ongeschikte en/of ondeugdelijke ondergrond;
 • schade als gevolg van een onjuiste wijze van reiniging;
 • schade veroorzaakt door (lucht)vervuiling;
 • schade veroorzaakt door abnormale belasting, waarbij onder andere kan worden gedacht aan een
  belasting die ook bij toepassing van traditionele materialen (zoals natuurlijk riet) tot schadelijke
  gevolgen zou hebben geleid;
 • vervuiling die door een passende onderhouds-/reinigingsbeurt kan worden verwijderd.
  7.5 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in geleverde zaken is Novariet, indien zij
  aansprakelijk is, slechts aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 (Aansprakelijkheid).
  7.6 De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Novariet heeft voldaan of
  daarvoor voldoende zekerheid (bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie) heeft gesteld.
  3
  Artikel 8. Aansprakelijkheid
  8.1 Voor gebreken in geleverde zaken als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden geldt uitsluitend
  de garantie zoals omschreven in artikel 7 (Garantie) van deze voorwaarden.
  8.2 De aansprakelijkheid van Novariet is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.
  8.3 Novariet is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere
  indirecte schade.
  8.4 Koper vrijwaart Novariet tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door
  Novariet aan koper geleverde zaken of voor koper verrichte diensten, indien en voorzover Novariet
  jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze
  algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf koper was/waren geweest.
  8.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
  te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Novariet of haar leidinggevende ondergeschikten.
  Artikel 9. Betaling; incassokosten
  9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na
  factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Novariet of door overschrijving van
  het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Novariet.
  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft
  plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het
  opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen Novariet en
  koper geldende wettelijke rente.
  9.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
  9.3 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
  rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
  vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  9.4 Indien Novariet invorderingsmaatregelen neemt tegen koper die in verzuim is komen de kosten, vallende
  op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van koper.
  Artikel 10. Intellectuele- en industriële eigendom; auteursrecht
  10.1 Novariet behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder, maar
  niet beperkt tot, de auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten en
  handelsnaamrechten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten de intellectuele- en
  industriële eigendomsrechten op de geleverde zaken bij Novariet. Dit geldt ook voor ontwerpen,
  halffabricaten, verpakkingen, etiketten, tekeningen, modellen, dessins, mallen en know how.
  10.2 Koper zal desgevraagd aan Novariet om niet alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden
  te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van de intellectuele- en industriële
  eigendomsrechten.
  Artikel 11. Geschilbeslechting; toepasselijk recht
  11.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
  tussen koper en Novariet, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden
  beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, behoudens indien de sector Kanton van de rechtbank
  bevoegd is. Novariet blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of
  het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
  11.2 Op elke overeenkomst tussen Novariet en koper is Nederlands recht van toepassing.